STATUT Fundacji ”Technika Rozwoju”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

1. Fundacja „ Technika Rozwoju” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Waldemara Radgowskiego , zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 14.03.2019 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także może tworzyć i przystępować do spółek i federacji.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw Sportu i Turystyki.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§6

1. Celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych wynikających z art. 4 pkt.1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie obejmującej zadania w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności charytatywnej;
c) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

d) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 i 138);

e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

i) działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

j) kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; k) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
l) ratownictwa i ochrony ludności;
m) promocji i organizacji wolontariatu;

n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Fundacja swe cele realizuje poprzez:

 1. a)  organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej,
 2. b)  organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych,
 3. c)  organizowanie i finansowanie konkursów, fundowanie nagród i stypendiów dla młodych sportowców,
 4. d)  edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia,
 5. e)  współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sportowymi, społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,
 6. f)  podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój kariery sportowej dzieci i młodzieży;
 7. g)  zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowychwe współzawodnictwie sportowym,
 8. h)  organizowanie wycieczek i wypoczynku,
 9. i)  udzielanie pierwszej pomocy,
 10. j)  organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,
 11. k)  prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno- promocyjnej oraz edukacyjno-szkoleniowej,
 12. l)  organizowanie stoisk promujących pierwszą pomoc , zdrowie oraz kulturę fizyczną,
 
 1. m)  współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Fundację projektach i akcjach,
 2. n)  organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów, pozoracji ratowniczych oraz innych imprez,
 3. o)  organizowanie stoisk promujących pierwszą pomoc, zdrowie oraz kulturę fizyczną;
 4. p)  organizowanie działań o charakterze wolontariatu, w tym budowanie baz danych dotyczących wolontariuszy,
 5. q)  współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Fundacji,
 6. r)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
 7. s)  publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Fundacji,
 8. t)  zabezpieczenie medyczne zgromadzeń,
 9. u)  kampanie promujące pierwszą pomoc, zdrowie oraz kulturę fizyczną w tym nagrywanie filmów, spotów, rozwieszanie plakatów ,organizacja happeningów,
 10. v)  promocję zachowań prospołecznych.

§7

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji

§9

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 § 10

1.Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2.Składa się z od dwóch do pięciu osób powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub pisemnego odwołania przez Fundatora.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Rada zbiera się raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
7. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną- wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./).
8. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 

§ 10

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
2.Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3.Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji.

§ 11

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12

Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób powołanych przez Fundatora. Fundator może zostać członkiem zarządu.

§13

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.

2. Członkini/ Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatora.

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Fundator uzupełnia skład Zarządu Fundacji na drodze kooptacji.

5. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

6. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w jego miejsce wstępuje Prezes Zarządu.

 

§ 14

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

1. Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,

4. Przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,

5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji,

6. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,

7. Przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,

8. Przedstawianie na żądanie Ministra właściwego ds. Sportu i Turystyki, sprawozdań z działalności Fundacji,

9. Uchwalanie regulaminów dotyczących całej pracy Fundacji i jej funkcjonowania. 10. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

§ 15

 

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy Prezes Zarządu. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 16

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 17

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes lub dwie osoby wchodzące w skład Zarządu za pełnomocnictwem udzielonym przez Prezesa.

§ 18

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

Rozdział IV

 

Majątek Fundacji

§ 19

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi przez Fundatora na realizację celów Fundacji są: wkład finansowy w wysokości 500 złotych.

§ 20

Dochodami Fundacji są w szczególności:

1. Darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
2. Dotacje, subwencje oraz granty,
3. Odsetki bankowe.

4. Majątek własny Fundacji,
5. Środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych, 6. Odpłatna działalność pożytku publicznego.

§ 21

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 23

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 24

 

Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.

Rozdział V

Tytuły honorowe

§ 25

1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe stanowiące równowartość minimum 20.000,- PLN, może być przyznany tytuł honorowy “Donator”.
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy “Zasłużony dla Fundacji”.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 26

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 27

Zmiany Statutu może dokonać:

1. Fundator,
2. Zarząd Fundacji.

§ 28

Minister właściwy ds. Sportu i Turystyki może wezwać Fundatora lub Zarząd Fundacji do zmiany statutu w wyznaczonym terminie, jeśli okaże się, że postanowienia Statutu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29

Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.

§ 30

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 31

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele określone przez Zarząd.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. Sportu i Turystyki oraz Radę Fundacji.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 32

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.